Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 12 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Klientkę skierowano do schroniska dla osób bezdomnych w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 30.04.2020 r. Z uwagi na posiadany dochód ww. została zobowiązana do ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku w wysokości 60% dobowej stawki pobytu w terminie do 20-tego dnia każdego następnego miesiąca.

Klientka pismem z dnia 08.04.2020 r. zwróciła się do ośrodka z prośbą o umorzenie zaległości powstałej od stycznia do marca 2020 r. Z uwagi na ogłoszony stan pandemii nie ma możliwości podjęcia zatrudnienia po ukończonym w miesiącu marcu kursie asystenta osoby starszej (z tytułu uczestnictwa w kursie klienta otrzymywała świadczenie w wysokości ok. 1600 zł. Ostatnie świadczenie otrzymała w kwietniu za marzec).

Tutejszy Ośrodek po zebraniu materiału dowodowego wysłał do klientki zawiadomienie o wszczęciu postępowania informując o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz wyraził swoje stanowisko, że klientka na dzień wysłania przedmiotowego zawiadomienia nie spełnia przesłanek warunkujących umorzenie zaległości, z uwagi na posiadane oszczędności oraz możliwość podjęcia po ustaniu pandemii pracy zarobkowej.

Czy w związku z art. 15zzs specustawy tutejszy Ośrodek winien wystosować do klientki pismo informujące, że termin do zapoznania się z aktami sprawy ulega zawieszeniu i po ustaniu pandemii będzie mogła zapoznać się z aktami sprawy, a następnie zostanie wydana decyzja administracyjna?

Czy pomimo art. 15zzs specustawy należy wydać decyzję odmowną niezgodną z oczekiwaniami klientki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?