Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 5 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Rodzinie zastępczej do 15 marca 2020 roku przysługiwał dodatek z tytułu niepełnosprawności dziecka na mocy art. 81 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dziecko ma 16 lat, ur. 16.03.2004 r. Trudno stwierdzić, czy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności uzna chłopca za niepełnosprawnego w umiarkowanym lub znacznym stopniu i rodzinie dalej będzie przysługiwał dodatek.

Czy w związku z art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych należy z urzędu wszcząć postępowanie w sprawie zmiany decyzji i przedłużyć termin wypłacania dodatku (o czym była mowa w szkoleniu on-line)?

Czy potrzebne jest tu żądanie strony, o którym mowa w art. 15zzs ust. 9?

Czy wstrzymane terminy na mocy art. 15zzs ust. 1 dotyczą też tej sytuacji?

Co w przypadku, gdy po zniesieniu stanu pandemii wydane zostanie orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności, które nie będzie uprawniać do ww. dodatku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?