Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 7 kwietnia 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy rodzinne ogródki działkowe sąsiadujące bezpośrednio z terenem zakładu, na którym inwestor zamierza wykonać przebudowę i rozbudowę jednej z hal produkcyjnych, podlegają ochronie przed hałasem zgodnie z art. 113-115 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - dalej p.o.ś.?

Do organu ochrony środowiska wpłynął wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla ww. przedsięwzięcia. Inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Zarówno teren zakładu, jak i teren przedmiotowych ogródków działkowych, są objęte obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a tereny te są oznaczone symbolem 1P, dla którego ustalono następujące przeznaczenie - "działalność produkcyjna i budownictwo, (...), ulice wewnętrzne, zieleń urządzona, infrastruktura towarzysząca, parkingi". Tereny przeznaczone na cele rekreacyjno-wypoczynkowe nie są przewidziane w ww. MPZP. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku - dalej r.d.p.h. - dopuszczalna norma hałasu dla terenów przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wynosi 55 dB w porze dziennej. Z analizy akustycznej przedstawiającej przebieg izolinii poziomów normatywnych wynika, że wartości emisji hałasu przekraczają normę 55 dB na terenie ww. ogrodów działkowych. Natomiast inwestor nie traktuje ww. ogrodów jako obszaru chronionego z uwagi na inne przeznaczenie terenu w MPZP.

Czy przepisy art. 113-115 p.o.ś. pozwalają na to, aby uznać przedmiotowe ogródki działkowe za teren niechroniony akustycznie? Istniejące ogródki działkowe podlegają w tym przypadku ochronie akustycznej, czy w związku z istnieniem niezgodnie z przeznaczeniem określonym w MPZP, nie podlegają ochronie? Czy inwestor ma zważać tylko na przeznaczenie terenu określone w MPZP czy również na to, co faktycznie obecnie istnieje w terenie, niezależnie od tego czy funkcja istniejącego terenu jest zgodna czy niezgodna z obowiązującym MPZP?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?