Czy w umowie o pracę można wykluczyć podejmowanie dodatkowej działalności zarobkowej przez pracownika?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamińska Agata
Odpowiedzi udzielono: 1 kwietnia 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy pracodawca może w umowie o pracę (która ma obowiązywać od 1 kwietnia 2016 r. zawrzeć poniższe uregulowania?

"1. W przypadku naruszenia zobowiązań określonych poniżej, tj.: a) W okresie trwania niniejszej umowy pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność. Powyższy zakaz obowiązuje niezależnie od formy zatrudnienia i jego wymiaru (umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło, prowadzenie własnej działalności gospodarczej) z zastrzeżeniem, że zakres takiej działalności będzie konkurencyjny wobec pracodawcy; b) Pracownik zamierzający podjąć inne zajęcia zarobkowe, niezależnie od formy zatrudnienia i jego wymiaru (umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło, prowadzenie własnej działalności gospodarczej) jest zobowiązany uzyskać uprzednią zgodę pracodawcy, c) Pracodawca i pracownik uzgadniają, że wszelkie informacje lub dane związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez pracodawcę lub jego klientów, a w szczególności informacje na temat transakcji, finansów, działalności, produktów i usług, procedur, technik działania, badań, know-how, planów lub strategii, stanowią tajemnicę Pracodawcy. Informacje stanowiące tajemnicę Pracodawcy mogą być ujawnione osobom trzecim wyłącznie na podstawie pisemnej zgody pracodawcy lub w przypadkach przewidzianych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, pracownik zobowiązany jest do zapłaty na rzecz pracodawcy kary umownej w wysokości równej półrocznemu wynagrodzeniu pracownika brutto.

Strony zgodnie ustalają możliwość dochodzenia przez pracodawcę odszkodowania rzeczywistego, przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej?"

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX