Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 5 września 2019 r.
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 26 lipca 2019 r.

PYTANIE

Czy w ramach podjętej przez gminę uchwały o świadczeniu usług dodatkowych w zakresie odbierania odpadów komunalnych na mocy art. 6r ust. 4 ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454) – dalej u.u.c.p.g., można postanowić o tym, że odbiór ponadlimitowej ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z ich zagospodarowaniem będzie świadczone przez gminę w ramach usługi dodatkowej? Czy w takim razie opłata (cena) pobierana przez gminę za taką usługę jest opodatkowana podatkiem VAT?

Ograniczenie ilości odpadów następuje na mocy art. 6r ust. 3a u.u.c.p.g. w Uchwale w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczona opłatę.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację