Czy w treści umowy winien się znaleźć zapis, że wykonawca rozszerza odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi za wady... - OpenLEX

Czy w treści umowy winien się znaleźć zapis, że wykonawca rozszerza odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu na okres do czasu wygaśnięcia odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Smaga Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 24 czerwca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W umowie na wykonanie prac projektowych został zawarty zapis: "Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości obiektu lub robót wykonanych na podstawie tej dokumentacji, lecz nie później niż 7 lat od terminu zakończenia prac projektowych, potwierdzonych protokołem zdawczo-odbiorczym.".

Czy mając na uwadze ww. treść umowy winien w umowie znaleźć się również zapis o przykładowej treści: "Wykonawca rozszerza odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu nin. umowy na okres do czasu wygaśnięcia odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości obiektu lub robót wykonanych na podstawie tej dokumentacji, lecz nie dłużej niż 7 lat od terminu wykonania przedmiotu zamówienia."?

W ocenie inwestora nie musi być zawarty w umowie drugi wskazany powyżej tekst, aby uznać, że rękojmia za wady projektowe została rozszerzona do czasu wygaśnięcia odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości obiektu lub robót wykonanych na podstawie tej dokumentacji, lecz nie dłużej niż 7 lat od terminu wykonania prac projektowych. Wykonawca prac projektowych twierdzi inaczej.

Kto ma rację?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX