Czy w trakcie odbioru końcowego mogą zostać zidentyfikowane usterki, których usunięcie warunkuje pozytywne zakończenie procesu... - OpenLEX

Czy w trakcie odbioru końcowego mogą zostać zidentyfikowane usterki, których usunięcie warunkuje pozytywne zakończenie procesu odbioru końcowego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Soszyńska - Purtak Paulina
Odpowiedzi udzielono: 25 listopada 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor zawarł umowę ryczałtową na wykonanie rozbudowy budynku użyteczności publicznej. W słowniczku pojęć zawartych w umowie jest m.in. definicja odbioru końcowego oraz definicja wad. Zgodnie z nią odbiór końcowy to protokolarne przekazanie z udziałem stron umowy przedmiotu umowy bez zastrzeżeń, w stanie gotowym do użytkowania po pozytywnym zakończeniu odbiorów częściowych, po dokonaniu przez komisję odbiorową oceny wykonania w sposób prawidłowy całości przedmiotu umowy oraz po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Odbiorowi końcowemu towarzyszy skompletowanie dokumentacji wykonawczej i powykonawczej, pozwoleń na użytkowanie obiektu, gwarancji dla poszczególnych maszyn i urządzeń, zaświadczeń od organów kontroli technicznej, a także uporządkowanie terenu inwestycji. Przy odbiorze końcowym strony muszą stwierdzić czy obiekt funkcjonuje zgodnie z założeniami. Odbiór końcowy obejmuje również szkolenie osób związanych z użytkowaniem obiektu. Odbiór końcowy rozpoczyna bieg rękojmi i gwarancji dla całej inwestycji, a także zamontowanych tam urządzeń. Z kolei wada jest to cecha zmniejszająca wartość wykonanych robót lub dostarczonych maszyn i urządzeń, wyposażenia technologicznego ze względu na cel oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacją zamawiającego lub obowiązującymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robót, wiedzą techniczną, normami, lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa. Jednocześnie w części dotyczącej kar umownych zostało w umowie wyartykułowane, że wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu prac, lub za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad podczas odbioru końcowego w stosunku do terminu wyznaczonego przez zamawiającego w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w umowie. Ponadto w dalszej treści umowy jest zapis, że przedmiotem odbioru końcowego podlegają zakończone wszelkie roboty budowlane z wpisem dokonanym przez kierownika budowy w dzienniku budowy stwierdzającym zakończenie robót budowlanych oraz zawierającym oświadczenie, iż obiekt nadaje się do użytku z usuniętymi wszelkimi stwierdzonymi w ramach odbioru usterkami. Do dokonania odbioru końcowego zamawiający powoła komisję odbioru końcowego przedmiotu umowy, która sporządzi protokół odbioru końcowego zawierający ustalenia poczynione w trakcie odbioru, a w szczególności wykaz ujawnionych wad lub usterek, decyzję zamawiającego co do terminu usunięcia ujawnionych usterek.

Jak powyższe zapisy mają się do tego, że odbiór końcowy ma dotyczyć protokolarnego przekazania przedmiotu umowy bez zastrzeżeń?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX