Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 28 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W szkole filialnej w klasie pierwszej dokonałem w arkuszu organizacji szkoły wydzielenia edukacji muzycznej i edukacji plastycznej, a następnie zgodnie z § 13 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 28.02.2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli,  połączyłem te edukacje z zajęciami oddziału przedszkolnego (oddział przedszkolny i klasa pierwsza w tej szkole mają nauczanie łączone nie tylko z edukacji plastycznej i muzycznej ale również z wychowania fizycznego i religii). Tak złączone zajęcia edukacji plastycznej i muzycznej z zajęciami w oddziale przedszkolnym przydzielono nauczycielowi edukacji wczesnoszkolnej uczącym w klasie pierwszej. Czy w związku z powyższym zostały naruszone ww. przepisy, przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 3.04.2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół oraz czy jest to zgodne z art. 96 ust. 4 i 5 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe? Czy w klasach II i III szkoły podstawowej, w przypadku nauczania w klasach łączonych, można połączyć zajęcia edukacji informatycznej? W klasach tych jest łącznie 13 uczniów i każdy uczeń ma swoje stanowisko komputerowe.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?