Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lachiewicz Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 17 września 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina podpisała z fundacją umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego w rozumieniu art. 16 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Termin realizacji zadania określono na okres od 26.06.2020 r. do 30.11.2020 r. W sierpniu przekazano środki z dotacji na rachunek fundacji. Dnia 03.09.2020 r. gmina otrzymała pismo od fundacji z prośbą o rozwiązanie umowy dotacyjnej z uwagi na nierzetelność realizatora projektów. W ślad za pismem fundacja zwróciła całą kwotę dotacji na rachunek gminy. Z treści umowy wynika, że: zleceniobiorca mógł odstąpić od umowy nie później niż do dnia przekazania dotacji, a rozwiązanie umowy może nastąpić za porozumieniem stron tylko w przypadku wystąpienia okoliczności, za które strony nie ponoszą odpowiedzialności, w tym w przypadku siły wyższej (nie ma to zastosowania w tym przypadku). Umowa może być także rozwiązana przez gminę w określonych umową przypadkach. W treści umowy zawarty jest zapis, że zleceniodawca (w tym wypadku gmina) rozwiązując umowę, określi kwotę dotacji podlegającą zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczanymi od dnia przekazania dotacji, termin jej zwrotu oraz nazwę i numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty.

Czy określenie kwoty dotacji podlegającej zwrotowi wraz z odsetkami, terminem zwrotu i numerem rachunku powinno się zawrzeć w dokumencie sporządzonym na okoliczność rozwiązania umowy czy też wójt powinien wydać decyzję określającą kwotę zwrotu dotacji, kwotę odsetek, termin zwrotu i numer rachunku?

Jeśli powinno się to odbyć w drodze decyzji wydanej w oparciu o ustawę o finansach publicznych to czy zwracana dotacja będzie dotacją niewykorzystaną i w jaki sposób określić kwotę odsetek (odsetki od dotacji niewykorzystanej zgodnie z ustawą naliczane są od dotacji zwróconej po upływie terminu jej wykorzystania, który jeszcze nie minął i dotacja została zwrócona, a z umowy wynika, że należy naliczyć je od dnia przekazania)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?