Czy w świetle niespójności prawa zarządca drogi ma prawo odmówić wykonania mapy akustycznej do czasu uaktualnienia aktów prawnych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 28 maja 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Obecnie zarządca drogi, chcąc wykonać mapę akustyczną dla odcinka autostrady, na którym porusza się 3.000.000 pojazdów rocznie, napotyka na podstawowy problem dotyczący zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji. Od dnia 23 października 2012 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2012 r. poz. 1109) - dalej. r.z.r.p.h. W związku z wejściem w życie r.z.r.p.h. nie dokonano aktualizacji postanowień rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji (Dz. U. Nr 187, poz. 1340) - dalej r.z.d.m.a., które nadal obowiązuje, ale odnosi się do już nieaktualnych poziomów hałasu w środowisku określonych w nowym rozporządzeniu. Nic też nie wskazuje, że w najbliższym czasie rozporządzenie to ulegnie zmianie, bowiem aktualizacja rozporządzenia dot. map nie jest wymieniona jako jeden z projektów, nad którymi Ministerstwo Środowiska obecnie prowadzi prace.

Zwracamy uwagę, iż wykonanie map akustycznych na podstawie obowiązujących obecnie rozporządzeń wymienionych powyżej spowoduje, że zarządca wykona i przedłoży w urzędzie marszałkowskim mapę akustyczną, która nie będzie miała pełnej wartości merytorycznej, aby na jej podstawie utworzyć program ochrony przed hałasem.

Czy w świetle niespójności prawa zarządca może odmówić wykonania przedmiotowej mapy akustycznej do czasu uregulowania aktów prawnych?

Czy też zarządca jest zobowiązany, bez względu na wszystko, wykonać taką mapę a w chwili zmiany prawa urząd marszałkowski będzie miał prawo narzucić zarządcy uaktualnienia mapy akustycznej do nowelizacji prawa?

Czy też urząd powinien określić zarządcy zakres danych ujętych na mapach akustycznych oraz układ i sposób prezentacji – tyle, że nie będzie on zgodny z obowiązującymi aktami?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access