Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 22 lipca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina, na podstawie art. 6r ust. 2b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - dalej u.u.c.p.g., pokryła ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami od mieszkańców koszty likwidacji "dzikiego wysypiska".

Czy w ramach likwidacji tego "dzikiego wysypiska" Gmina może, na podstawie art. 6r ust. 2b u.u.c.p.g., ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami od mieszkańców pokryć koszty: wyrównania terenu po likwidacji wysypiska, zakupu atrap kamer, tabliczek zakazujących wysypywanie śmieci, posadzenia drzew na sprzątniętym terenie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?