Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 9 maja 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor złożył wniosek o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, która była wydana po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko. Chce zmiany w decyzji warunku, który został wpisany w uzgodnieniu RDOŚ i uwzględniony w przedmiotowej decyzji.

Czy w tym przypadku wójt powinien wystąpić do wszystkich organów opiniujących i uzgadniających o zajęcie stanowiska, czy tylko do RDOŚ?

Jak powinno wyglądać wystąpienie - czy należy prosić o zmianę uzgodnienia/opinii czy o wydanie nowego stanowiska?

Czy przy zmianie decyzji wymagany będzie udział społeczeństwa?

Artykuł 87 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081) - dalej u.o.o.ś. stanowi, że przepisy niniejszego działu oraz działu VI stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Jednak art. 33 ust. 1 u.o.o.ś. (dział III nie wymieniony w art. 87) wskazuje, że podaje się do publicznej wiadomości informacje przed zmianą decyzji wymagającej udziału społeczeństwa.

Zatem, który artykuł jest ważniejszy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację