Czy w przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w art. 72 ust. 4 u.o.o.ś., w postępowaniu o wydanie postanowienia obowiązują przepisy k.p.a.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawroński Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 20 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w przypadku złożenia przez stronę, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, wniosku o którym mowa w art. 72 ust. 4 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - dalej u.o.o.ś., w postępowaniu o wydanie postanowienia (z art. 72 ust. 4a u.o.o.ś.) obowiązują przepisy ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - dalej k.p.a.?

Czy w postępowaniu tym biorą udział te same strony, co w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX