Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Okoń Michał
Odpowiedzi udzielono: 14 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w poniższej sytuacji organ administracji architektoniczno-budowlanej może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę?

Burmistrz gminy "x" otrzymał od burmistrza gminy "y" (gmina sąsiednia) informację dot. planowanej lokalizacji elektrowni wiatrowej na terenie gminy "y". Informacja zawierała mapę, na której została wskazana minimalna odległość, w której może być lokalizowany i budowany budynek mieszkalny albo budynek o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa - od elektrowni wiatrowej, zgodnie z ustawą z 20.05.2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 654) - dalej u.i.e.w. Wskazana odległość obejmowała znaczny obszar gminy "x". W okresie kilku dni od powzięcia przedmiotowej informacji przez burmistrza gminy "x", jeden z mieszkańców gminy "x" wystąpił o wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie nieruchomości, która znajduje się w obrębie, w którym nie może być lokalizowany i budowany budynek mieszkalny albo budynek o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa - od elektrowni wiatrowej. Z uwagi na fakt, iż elektrownia wiatrowa nie istnieje, przeprowadzono procedurę i wydano decyzję ustalającą warunki zabudowy.

Czy w przypadku wystąpienia przez mieszkańca gminy "x", posiadającego pozytywną decyzję ustalającą warunki zabudowy, o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, organ administracji architektoniczno-budowlanej może odmówić wydania decyzji pozwolenia na budowę?

Pytanie dot. sytuacji, w której, w okresie od dnia wydania decyzji "wz" do dnia wystąpienia o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę powstała elektrownia wiatrowa, w której zasięgu, mieści się działka, dla której wydano decyzje ustalającą warunki zabudowy.

Czy organ administracji architektoniczno-budowlanej w ww. sytuacji może kwestionować wydaną decyzję ustalającą warunki zabudowy, mimo art. 55 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?