Czy w przypadku wystąpienia opadu nawalnego, podmiot korzystający z separatora niezabezpieczonego przed przeciążeniem... - OpenLEX

Czy w przypadku wystąpienia opadu nawalnego, podmiot korzystający z separatora niezabezpieczonego przed przeciążeniem hydraulicznym, powinien ponieść konsekwencje za wprowadzenie nieoczyszczonych ścieków opadowych do wód?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 1 lipca 2019 r.
Autor odpowiedzi: Wyszogrodzki Michał
Odpowiedzi udzielono: 9 lipca 2016 r.

PYTANIE

Jak należy rozumieć § 21 ust. 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego - dalej r.w.ś.w.z.?

Jak należy postąpić przypadku, gdy obliczone Qmax dopływające do separatora przy założeniu opadu 205 l/sxha, p=0,1, t=15 min., wyniosło 53 l/s?

Należy dodać, że Qnom separatora wynosi 6 l/s, zaś powierzchnia zlewni 0,36 ha przy współczynniku spływu 0,86. Dla opadu o natężeniu 15 l/sxha (§ 21 ust. 1 r.w.ś.w.z.) ilość wód opadowych ze zlewni wyniesie X i nie przekroczy wartości nominalnej separatora.

Czy w opisanej sytuacji należy przyjąć, że separator spełnia wymagania?

Czy podmiot powinien wykonać zabezpieczenia retencyjne lub wykonać by-pass w celu zabezpieczenia urządzenia przed przekroczeniem wartości Qnom.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX