Czy w przypadku wniosku o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników i transport nieczystości ciekłych organ powinien zażądać potwierdzenia dysponowania bazą transportową?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 8 lutego 2023 r.
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 28 grudnia 2018 r.

PYTANIE

Osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą (posiada wpis w CEIDG, kod PKD -37.00.Z) złożyła wniosek o wydanie zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. We wniosku jako środki techniczne, którymi dysponuje przedsiębiorca wymienił specjalny pojazd asenizacyjny i bazę transportową, która znajduje się pod adresem, wymienionym w CEIDG. Z ustaleń organu wynika, że pod wskazanym adresem, tj. na terenie działki, na której ma być baza transportowa, znajduje się budynek mieszkalny oraz budynek gospodarczy, w którym prawdopodobnie będzie znajdowała się baza (adres – numer budynku nadany jest dla budynku mieszkalnego – zamieszkiwanego m.in. przez wnioskodawcę). Działka, na której ma prowadzona działalność stanowi współwłasność innych osób fizycznych. Wnioskodawca nie jest współwłaścicielem nieruchomości (gruntowej/budynkowej).

Czy w opisanym przypadku organ powinien wezwać – art. 8a ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – wnioskodawcę o wyjaśnienia i przedłożenie dokumentów potwierdzających dysponowaniem bazą transportową (terenu, na który baza się znajduje)? Jeżeli tak to jakie powinny to być dokumenty, tj. umowa najmu czy zgoda wszystkich współwłaścicieli nieruchomości na prowadzenie na ww. terenie działalności – bazy transportowej? Czy umowa/zgoda powinny być zawarta na co najmniej 10 lat, jeżeli przedsiębiorca wnioskuje na wydanie zezwolenia na taki okres czasu? Czy może być zawarta na krótszy czas?

Ponadto, w uchwale rady gminy określono, że baza ma być wyposażona w ogrodzenie uniemożliwiające dostęp osób nieupoważnionych. Cała działka jest ogrodzona.

Jednak biorąc pod uwagę, że na terenie działki znajduje się budynek mieszkalny, który nie stanowi własności wnioskodawcy to czy plac i budynek gospodarczy (baza transportowa) powinny posiadać odrębne ogrodzenie? Czy w tym przypadku brak ogrodzenia może być przesłanką do odmowy udzielenia zezwolenia?

Oczywiście przy założeniu, że wnioskodawca spełni pozostałe wymagania określone ustawą jak i uchwała rady gminy.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX