Czy w przypadku wniosku o tzw. aktualizację zgłoszenia w trybie art. 152 ust. 6 pkt 1 lit. c p.o.ś. należy pobrać opłatę skarbową? - OpenLEX

Czy w przypadku wniosku o tzw. aktualizację zgłoszenia w trybie art. 152 ust. 6 pkt 1 lit. c p.o.ś. należy pobrać opłatę skarbową?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 23 lipca 2020 r.
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 14 sierpnia 2019 r.

PYTANIE

Podmiot złożył wniosek o tzw. "aktualizację zgłoszenia" w trybie art. 152 ust. 6 pkt 1 lit. c ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396) – dalej p.o.ś. Złożony wniosek dotyczy instalacji energetycznej obejmującej m.in. tzw. średnie źródło spalania paliw, dla której w roku ubiegłym zostało złożone już zgłoszenie. Aktualnie w instalacji wprowadzono pewne zmiany, które nie stanowią jednak istotnej zmiany, stąd też nie ma konieczności składania nowego zgłoszenia.

Czy w przypadku takiego wniosku należy pobrać również opłatę skarbową?

Jeśli tak, to w jakiej kwocie?

Sprawa dotycząca złożonego uprzednio zgłoszenia w/w instalacji energetycznej została zakończona wydaniem informacji o przyjęciu zgłoszenia - zgodnie z dyspozycją art. 152a ust. 1 pkt 1 p.o.ś. Następnie dla w/w instalacji została wydana - z urzędu - tzw. "decyzja eksploatacyjna" w trybie art. 154 p.o.ś. Aktualnie wprowadzone zmiany w instalacji - które skutkowały koniecznością złożenia "aktualizacji zgłoszenia" - skutkowałyby również koniecznością dokonania zmiany zapisów w/w decyzji eksploatacyjnej.

Czy w opisanej powyżej sytuacji - przy złożonym wniosku o aktualizację zgłoszenia, organ winien również zachować procedury, o których mowa w art. 152a i art. 154 p.o.ś.?

To znaczy - czy konieczne jest wydanie dla wnioskodawcy informacji o przyjęciu aktualizacji zgłoszenia?

Czy w dalszej kolejności organ winien wszcząć z urzędu postępowanie w sprawie zmiany wydanej uprzednio decyzji eksploatacyjnej, jaka została wydana w trybie art. 154 p.o.ś.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX