Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 20 listopada 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w przypadku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, dla którego liczba stron przekracza 10 należy w aktach sprawy zgromadzić imienny wykaz stron (imię, nazwisko, numer działki, KW, adres)?

Na podstawie jakich dokumentów organ ma ustalić, kto jest właścicielem działek na terenie, którego jest realizowane przedsięwzięcie oraz na obszarze, o którym mowa w art. 74 ust. 3a ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081) - dalej u.o.o.ś.?

Zgodnie z art. 74 ust. 1a u.o.o.ś., jeżeli liczba stron postępowania przekracza 10, to nie wymaga się dołączenia do wniosku o wydanie decyzji wypisu z rejestru gruntów. Oznacza to, że organ w tym momencie nie będzie dysponował imiennym wykazem stron postępowania, o których mowa w art. 74 ust. 3a u.o.o.ś. (tj. nie będzie wiedział, kto jest właścicielem działek).

Czy organ w aktach sprawy musi posiadać imienny wykaz stron postępowania?

Co w przypadku jeżeli przedsięwzięcie realizowane jest na terenie kilku gmin, a postępowanie prowadzi organ, na terenie którego znajduje się największa część przedsięwzięcia?

Organ posiada podgląd elektroniczny do bazy rejestru gruntów prowadzonej przez starostę (do użytku służbowego), ale tylko dla terenu będącego we właściwości danego organu. W tym przypadku dla terenu, na którym znajduje się największa część inwestycji. Na podstawie tego organ może ustalić imienny wykaz strony postępowania, czyli kto jest właścicielem poszczególnych działek.

Jednak jak organ powinien ustalić imienny wykaz strony postępowania na terenie innych gmin, gdzie będzie realizowane przedsięwzięcie?

Czy organ sam musi wystąpić do starosty o wypisy z rejestru gruntu i ponieść koszty ich wydania we własnym zakresie, aby ustalić właścicieli działek?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?