Czy w przypadku postępowań o udzielenie zamówień wszczętych po 1.01.2022 r., wykonawcy mogą złożyć wymagane od nich informacje... - OpenLEX

Czy w przypadku postępowań o udzielenie zamówień wszczętych po 1.01.2022 r., wykonawcy mogą złożyć wymagane od nich informacje z Krajowego Rejestru Karnego sporządzone przed tą datą?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wolski Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 1 marca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dnia 1.01.2022 r. wszedł w życie art. 10 ustawy z 14.10.2021 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, który wprowadza zmianę art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. c) p.z.p. W związku z przywołaną zmianą, do katalogu czynów zabronionych stanowiących podstawę wykluczenia wykonawców z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostały dodane dodatkowe przestępstwa. Jednocześnie, zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający może żądać m.in. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 p.z.p., b) art. 108 ust. 1 pkt 4 p.z.p., dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem. Zamawiający ogłosił postępowanie po 1.01.2022 r. (postępowanie powyżej progów unijnych). Mając na uwadze nowelizację art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. c) p.z.p, w świetle terminu aktualności informacji z KRK, czy w postępowaniach wszczętych po 1.01.2022 r., dopuszczalne jest przedłożenie przez wykonawcę informacji z KRK sporządzonych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ich złożeniem, ale z datą wystawienia sprzed 1.01.2022 r., czy też informacje z KRK powinny być wystawione z datą po 1.01.2022 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX