Czy w przypadku podziału nieruchomości odszkodowanie przysługuje zarówno właścicielowi nieruchomości, jak i jej użytkownikowi wieczystemu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sanakiewicz Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 23 kwietnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na wniosek użytkownika wieczystego, decyzją wójta gminy został zatwierdzony podział nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 816, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym PKP SA. Dla obszaru objętego podziałem obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, którego zapisy brzmią: KK- teren komunikacji kolejowej oraz kG nr 328 – droga głównej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328. Nowo powstała działka nr 816/2 została wydzielona zgodnie z mpzp, celem zapewnienia ciągu komunikacyjnego drogi wojewódzkiej nr 328. Na podstawie przedmiotowej decyzji (w podstawie prawnej nie ma powołanego art. 98 ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami – dalej u.g.n.) działka nr 816/2 została wyłączona z księgi prowadzonej dla SP – PKP SA (LE1Z00037267/4) i została wpisana do księgi wieczystej prowadzonej dla województwa dolnośląskiego (LE!Z00043175/7). Z wnioskiem do starosty legnickiego wystąpiło PKP SA o ustalenie wysokości odszkodowania za w/w działkę, która z mocy prawa przeszła na własność województwa dolnośląskiego – art. 98 ust. 3 u.g.n.

Czy przy mieszanym przeznaczeniu w mpzp jak wyżej ma zastosowanie art. 98 u.g.n., jeżeli tak, to czy odszkodowanie przysługuje właścicielowi i użytkownikowi wieczystemu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX