Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 10 września 2015 r.
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 24 czerwca 2015 r.

PYTANIE

Zgodnie z art. 40d ust. 1 ustawy o drogach publicznych w przypadku nieterminowego uiszczenia opłat za zajęcie pasa drogowego pobiera się odsetki ustawowe. Z ustawy o finansach publicznych wynika, że opłaty za zajęcie pasa drogowego są uznane za środki publiczne stanowiące niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym (art. 60 ustawy o finansach publicznych). Zgodnie z art. 67 ustawy o finansach publicznych do takich należności mają odpowiednie zastosowanie przepisy działu III ustawy Ordynacja podatkowa. Natomiast przepisy ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do art. 2 § 1 pkt 1 o.p. stosuje się do opłat oraz niepodatkowych należności budżetu państwa oraz budżetów jst, do których ustalania lub określania uprawnione są organy podatkowe. Zarząd powiatu nie jest organem podatkowym. Ponadto stosownie do art. 2 § 2 o.p., jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, przepisy działu III Ordynacji podatkowej stosuje się również do opłat oraz niepodatkowych należności budżetu państwa, do których ustalania lub określania uprawnione są inne niż wymienione w § 1 pkt 1 organy. W orzecznictwie przyjmuje się, że art. 2 § 2 o.p. dotyczy także opłat przekazywanych do budżetu jst, dlatego też można bronić poglądu, że na tej podstawie przepisy działu III mają zastosowanie do opłat za zajęcie pasa drogowego.

Czy w przypadku nieterminowego uregulowania opłat za zajęcie pasa drogowego ma zastosowanie art. 54 § 1 pkt 5 o.p., zgodnie z którym nie nalicza się odsetek za zwłokę, jeżeli ich wysokość nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki pocztowej?

Jak należałoby postąpić, gdy dokonana wpłata nie pokrywa w całości opłat za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami za zwłokę?

Czy w tym przypadku ma zastosowanie art. 55 § 2 o.p.?

Czy zgodnie z art. 62 § 4 zd. 2 o.p. zarząd powiatu może wystawić postanowienie w sprawie zaliczenia wpłaty? Jak należy dokonać rozliczenia niepełnej wpłaty?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?