Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2014 r.
Autor odpowiedzi: Niedźwiedzka Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 8 października 2007 r.

PYTANIE

Prowadzę działalność handlową pozostałą. W ramach zawartej umowy agencyjno-przedstawicielskiej z firmą X jako przedstawiciel pozyskuję klientów, z którymi zawieram umowy w imieniu ww. firmy na świadczenie usług telekomunikacyjnych. Do dnia 20 każdego m-ca (zgodnie z zawartą umową) jako przedstawiciel dostarczam firmie X zestawienie zawartych umów o świadczenie ww. usług. Firma weryfikuje zestawienie i do 25 dnia m-ca (czyli w ciągu 5 dni) odsyła Przedstawicielowi zatwierdzony raport określający ilość zawartych umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartych w poprzednim m-cu. Na podstawie otrzymanego raportu wystawiam fakturę sprzedaży. Data wystawienia jest bieżąca a dzień dokonania sprzedaży przyjmuję ostatni dzień poprzedniego m-ca. Od dnia 1 stycznia 2007 r. za datę powstania przychodu uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi. Stosując się do przepisów obowiązujących po 1 stycznia 2007 r. faktura wystawiona np. z datą 24-09-2007 (nie ma możliwości wcześniej bo czekam na zatwierdzony raport z firmy X) datą sprzedaży 31-08-2007 moim zdaniem winna być zaksięgowana do podatku dochodowego do m-ca sierpnia 2007 r.

Czy w przypadku kiedy zawarto umowę z firmą X i określono w jej treści okres rozliczeniowy to czy można za datę uzyskania przychodu uznać ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w ww. umowie?

Uważam, iż księgując tak wystawioną fakturę do podatku dochodowego powinnam cofnąć się do m-ca, którego dotyczy, tj. sierpień 2007 r. Jeśli mój tok myślenia jest poprawny to wiąże się to z ciągłą korektą ze względu na zbyt późne rozliczenie z firmą X.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?