Czy w przypadku, kiedy kierownik budowy nie może być obecny cały czas na budowie, może udzielić oficjalnego pełnomocnictwa innej osobie do zastępstwa przy wykonywaniu określonych czynności, w szczególności pełnienia nadzoru nad prowadzonymi robotami?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 30 marca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pytanie dotyczy możliwości udzielenia pełnomocnictwa/upoważnienia przez kierownika budowy do wykonywania określonych czynności w procesie budowlanym, wprzypadku konieczności pełnienia funkcji kierownika budowy przez jedną osobę na kilku budowach jednocześnie, a w związku z tym brakiem możliwości ciągłej obecności na każdej z prowadzonych budów.

Czy w przypadku, kiedy kierownik budowy nie może być obecny cały czas na budowie (inne obowiązki służbowe, choroba, urlop, itp,), może udzielić oficjalnego pełnomocnictwa lub upoważnić na piśmie inną osobę do zastępstwa przy wykonywaniu określonych czynności, w szczególności pełnienia nadzoru nad prowadzonymi robotami?

Komu i w jakim zakresie kierownik budowy może udzielić takiego pełnomocnictwa/upoważnienia?

Czy ww. pełnomocnictwo, np. w zakresie robót wykończeniowych, które nie wymagają posiadania przez osobę nadzorującą uprawnień budowlanych, może być udzielne osobie nie posiadającej uprawnień budowlanych, ale posiadającej odpowiednie przygotowanie zawodowe i doświadczenie (technik budowlany, majster, mistrz, itp.)?

Czy zastępstwo takie zwalnia kierownika budowy z odpowiedzialności karnej i zawodowej za ewentualne naruszenie przepisów przez upełnomocnionego/upoważnionego w zakresie odpowiedzialności przekazanym pełnomocnictwem/upoważnieniem?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access