Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 24 kwietnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba nie wpisana do działalności ewidencji gospodarczej instalacji do chowu trzody - czy wymagane jest ponoszenie opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska?

Czy w opisanym przypadku opłaty dotyczyłyby tylko emisji amoniaku (w konkluzjach BAT wskazano wyłącznie ten wskaźnik w przypadku hodowli trzody)?

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) – dalej p.o.ś., osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami ponoszą opłaty za korzystanie ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie to wymaga pozwolenia na wprowadzanie substancji lub energii do środowiska, a zgodnie z art. 202 ust. 2a pkt 1 p.o.ś. w pozwoleniu zintegrowanym nie ustala się dopuszczalnej wielkości emisji gazu lub pyłów wprowadzanych od powietrza w sposób niezorganizowany lub za pośrednictwem wentylacji grawitacyjnej z instalacji, dla których poziom tej emisji nie został określony w przepisach w sprawie standardów emisyjnych w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza oraz jeżeli nie został on określony w konkluzjach BAT. W opisywanym przypadku emisja gazu i pyłów do powietrza z instalacji, której eksploatacja wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego, odbywa się za pośrednictwem wentylacji grawitacyjnej. Do przedmiotowej instalacji nie stosuje się przepisów w sprawie standardów emisyjnych, a w konkluzjach BAT jej dotyczących poziom emisji został określony tylko dla amoniaku.

Czy opłaty należy liczyć tylko dla amoniaku, w zakresie emisji którego wymagane jest pozwolenie zintegrowane, w którym powinna być uregulowana emisja tej substancji do powietrza, czy również dla innych emitowanych substancji (tj. metan, podtlenek azotu, pyły) pomimo, że ich emisja nie wymaga uregulowania?

A jeżeli opłaty należy uiszczać dla wszystkich emitowanych substancji, to czy w przypadku braku pozwolenia zintegrowanego opłatę podwyższoną należy liczyć tylko dla amoniaku, czy także dla pozostałych substancji niewymagających uregulowania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację