Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 10 października 2019 r.
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 28 czerwca 2016 r.

PYTANIE

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia została wydana w oparciu o ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w styczniu 2008 r. W 2012 r. inwestor złożył o zmianę ww. decyzji w kwestii zmiany czasu pracy instalacji, z możliwością pracy w porze nocnej. Prezydent przeprowadził postępowanie na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego i art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Została przeprowadzona pełna ocena oddziaływania na środowisko wraz z raportem. W trakcie postępowania wszedł w życie przepis § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – dalej r.p.z.o.ś., w świetle czego warunek czasu pracy instalacji stał się nowym przedsięwzięciem. W związku z tym nastąpi zmiana warunków "starej decyzji".

Należy dodać, że doszły nowe warunki eksploatacyjne instalacji. Jaką decyzją należy zakończyć postępowanie?

Czy należy wydać nową decyzję dla przedsięwzięcia z § 3 ust. 3 r.p.z.o.ś., czy też należy zmienić "starą" decyzję?

Jeśli tak, to w jaki sposób ją skonstruować?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?