Czy w przypadku gdy powiat na nowy niepubliczny dom wczasów dziecięcych nie otrzymał środków naliczonych w części oświatowej... - OpenLEX

Czy w przypadku gdy powiat na nowy niepubliczny dom wczasów dziecięcych nie otrzymał środków naliczonych w części oświatowej subwencji ogólnej należy w tym roku wypłacać tej placówce miesięczne transze dotacji oświatowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lachiewicz Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 31 lipca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

9.07.2018 r. z ewidencji szkół i placówek niepublicznych został wykreślony dom wczasów dziecięcych. Miesiąc później (8.08.2018 r.) do Starostwa wpłynęło zgłoszenie do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych – placówki Niepubliczny Dom Wczasów Dziecięcych. 27.08.2018 r. placówka została wpisana do ewidencji. Rozpoczęcie działalności – 01.09.2018 r. Nowa placówka prowadzona była przez ten sam organ co zlikwidowana placówka i na tym samym majątku. Nowa placówka została ujęta w SIO (tabela DWD1) – zerowa liczba turnusów oraz zerowa średniomiesięczna liczba korzystających (zgodnie z Instrukcją wprowadzania i przekazywania danych do SIO, aby wyliczyć dane potrzebne do wypełnienia tabeli DWD1 należało odnieść się do poprzedniego roku szkolnego (bazowego), tj. 2017/2018). W związku z wykazaniem w roku bazowym (szkolnym) wychowanków w liczbie "0", kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r. na wychowanka DWD również wynosiła "0". Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wysokość dotacji, (...), jest ustalana jako iloczyn kwoty przewidzianej na takiego wychowanka w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu oraz liczby dni pobytu tego wychowanka w tej placówce pomniejszonej o jeden dzień i podzielonej przez liczbę dni w roku budżetowym. Biorąc powyższe pod uwagę dotacja wynosiłaby 0,00 zł.

Czy w związku z tym, że kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla niepublicznego DWD na 2019 r. wynosiła 0,00 zł, organ dotujący mógł nie udzielić dotacji na 2019 r., pomimo iż organ prowadzący Niepubliczny Dom Wczasów Dziecięcych spełnił warunki do otrzymania takiej dotacji (przekazał informację o planowanej liczbie wychowanków, a także dane do SIO do dnia 30 września roku bazowego)?

Czy finansowanie przez powiat niepublicznych placówek, które działają na podstawie art. 29 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, jest obligatoryjne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX