Czy w przypadku dotacji otrzymywanej na zadania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wkładem własnym gminy mogą być koszty wynagrodzeń pracowników zajmujących się obsługą tych zadań?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Błaszko Adam
Odpowiedzi udzielono: 26 września 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 128 ustawy o finansach publicznych kwota dotacji celowych z budżetu państwa dla j.s.t. na dofinansowanie zadań własnych nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania, chyba że odrębne ustawy stanowią inaczej.

Czy w przypadku dotacji otrzymywanej na zadania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wkładem własnym gminy mogą być koszty wynagrodzeń pracowników zajmujących się obsługą zadań związanych z wypłatą pomocy materialnej dla uczniów (wydających decyzje, sporządzających przelewy) oraz inne koszty bieżące związane z wydawaniem decyzji (papier, toner i.t.p.)?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access