Czy w przypadku braku umowy zawartej na co najmniej 10 lat, decyzja o przekazaniu nieruchomości w użytkowanie, może być podstawą bezprzetargowej sprzedaży?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 20 października 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 37 ust. 3 pkt 2 ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami – dalej u.g.n. wojewoda albo minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa - w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, albo odpowiednia rada lub sejmik województwa, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, mogą podjąć odpowiednio zarządzenie albo uchwałę o odstąpieniu od zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanych na podstawie zezwolenia na budowę lub których zabudowa została zalegalizowana zgodnie z procedurami przewidzianymi w odrębnych przepisach, jeżeli o nabycie nieruchomości ubiega się osoba, która dzierżawi lub użytkuje nieruchomość na podstawie umowy zawartej na co najmniej 10 lat.

Czy w przypadku braku umowy zawartej na co najmniej 10 lat, decyzja o przekazaniu nieruchomości w użytkowanie dla spółdzielni rzemieślniczej na czas określony tj. do czasu wejścia z budową inwestycji obwodnicy Kielce - Warszawa, może być podstawą bezprzetargowej sprzedaży?

Nadmieniam, że inwestycja ta nie doszła do skutku na tym terenie, a spółdzielnia rzemieślnicza użytkuje przedmiotową nieruchomość nieprzerwanie zgodnie z w/w decyzją od 8.03.1979 r.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access