Czy, w przedstawionej sytuacji, organ powinien zobowiązać zakład do wykonania stanowisk pomiarowych dla instalacji powlekania powierzchni metalowych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 12 kwietnia 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do starosty wpłynął wniosek w sprawie wydania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. Na terenie zakładu eksploatowana jest instalacja powlekania powierzchni metalowych, która ze względu na zużycie LZO powyżej 15 Mg/rok, podlega pod standardy emisyjne. Po przeanalizowaniu dokumentacji organ ustalił, że na terenie zakładu nie są zainstalowane stanowiska do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza. Zgodnie z art. 224 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) - dalej p.o.ś., pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, oprócz wymagań o których mowa w art. 188 p.o.ś., powinno również określać usytuowanie stanowisk pomiarowych. W związku z powyższym wezwano stronę o podanie informacji dotyczących możliwości organizacji stanowiska pomiarowego, w tym montażu króćców w zakładzie, umożliwiającego właściwemu organowi przeprowadzenie kontrolnych pomiarów w celu sprawdzenia dotrzymywania standardów emisyjnych i dopuszczalnej emisji, określonych w pozwoleniu. Odpowiadając na wezwanie organu wnioskodawca poinformował, że w przedmiotowym przypadku nie ma "ustawowego" obowiązku prowadzenia pomiarów ciągłych, ani też okresowych, procedura monitorowania procesów technologicznych prowadzona jest przy zastosowaniu w procesie ewidencjonowania emisji, urzędowych wzorców ewidencji gazów i pyłów określonych przez Ministra Środowiska. Na podstawie prowadzonych ewidencji substancji, wielkości produkcji, zużycia materiałów oraz norm technologicznych monitorowana jest wielkość emisji substancji z procesów technologicznych. Wnioskodawca przedłożył organowi szkice króćców pomiarowych oraz poinformował, że dodatkowe informacje co do sposobu i miejsca jego montażu, można uzyskać w uprawnionej jednostce kontrolującej i w przypadku zobowiązania spółki do zamontowania stanowiska kontrolno – pomiarowego, zostanie uruchomiona procedura instalacyjna.

Czy w takim przypadku organ powinien zobowiązać zakład do wykonania stanowisk pomiarowych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX