Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 1 lutego 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy burmistrz jako organ podatkowy - art. 9zf ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - dalej u.u.c.p.g. - w postępowaniu w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej na podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości za przekazanie nierzetelnego sprawozdania, o którym mowa w art. 9n u.u.c.p.g., może lub powinien stosować przepisy działu IV ustawy z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa – dalej o.p.?

Przepis art. 9zf u.u.c.p.g. wprost odsyła wyłącznie do działu III o.p., w związku z czym powstała wątpliwość, czy do procedowania w przedmiotowym postępowaniu (doręczenia, wezwania, i inne) właściwe będą przepisy działu IV o.p., czy też może ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - dalej k.p.a.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?