Czy w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji z ogłoszeniem można zastosować procedurę odwróconą? - OpenLEX

Czy w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji z ogłoszeniem można zastosować procedurę odwróconą?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bereszko Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 15 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w trybie negocjacji z ogłoszeniem można zastosować procedurę odwróconą?

Zamawiający w OPiW zastrzegł, że przed wyborem oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Jednak analizując zapisy ustawy, chyba procedura odwrócona nie ma tu zastosowania. To wtedy muszę wzywać wszystkich wykonawców, którzy do oferty wstępnej (zamawiający zastrzegł, że może udzielić na podstawie ofert wstępnych) nie złożyli wszystkich podmiotowych środków dowodowych.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX