Czy w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach strony postępowania informowane są tylko poprzez obwieszczenie na podstawie art. 74 ust. 3 u.o.o.ś. i art. 49 k.p.a.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 23 marca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach strony postępowania (powyżej 10) informowane są tylko poprzez obwieszczenie na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247) - dalej u.o.o.ś. i art. 49 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256) - dalej k.p.a.?

Czy pierwsze zawiadomienie o wszczęciu musi być dostarczone imiennie z informacją, że strony będą informowane na kolejnych etapach postępowania poprzez obwieszczenie?

Czy inwestor jest również stroną postępowania liczoną przy ustalaniu liczby stron?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access