Czy w polskim prawie funkcjonuje pojęcie: zmiana punktowa zapisów planu miejscowego za porozumieniem stron?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 1 kwietnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w polskim prawie funkcjonuje pojęcie: zmiana punktowa zapisów planu miejscowego za porozumieniem stron?

Czy możliwa jest zmiana zapisów planu w innym trybie niż określony w ustawie z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – dalej u.p.z.p. (art. 27 u.p.z.p.)?

Zgodnie z art. 27 u.p.z.p. zmiana studium lub planu miejscowego następuje w takim trybie, w jakim są one uchwalane - czy polskie prawo przewiduje jakiekolwiek wyjątki od tego zapisu?

Jeśli tak, proszę o informację, jakie warunki muszą być spełnione?

Czy rada miasta w drodze uchwały (lub i jakimkolwiek innym trybie) może dokonać zmiany punktowej (dotyczącej pojedynczych działek) planu z pominięciem procedury planistycznej wynikającej z u.p.z.p.?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access