Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 29 lipca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma Handlowa dla instalacji – stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji uzyskała decyzję w 2014 r., udzielającą pozwolenia zintegrowanego dla ww. instalacji. Marszałek Województwa decyzją umorzył wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie zmiany, w trybie art. 28 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw - dalej u.z.p.o.ś. decyzji z 2014 r. W uzasadnieniu F.H. została zobligowana do wygaszenia posiadanego pozwolenia zintegrowanego, zgodnie z art. 193 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - dalej p.o.ś. Na podstawie analizy przedstawionych dokumentów, ustaleń kontroli WIOŚ oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości - dalej r.i.p.z.ś., organ kontrolujący zwrócił uwagę, że istnieje rozbieżność w treści uzasadnienia decyzji Marszałka (z dnia 26 listopada 2014 r.) a zapisami r.i.p.z.ś.F.H. w związku z funkcjonowaniem stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji planuje poddawać przetworzeniu 9 000,00 Mg /rok pojazdów zakwalifikowanych jako odpady niebezpieczne, w związku z powyższym jest instalacją do odzysku niebezpiecznych odpadów o zdolności przetworzenia ponad 10 ton na dobę, z wykorzystaniem działań polegających na obróbce fizyko-chemicznej odpadów tj. demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji podczas którego prowadzone są procesy takie jak: osuszanie pojazdów, segregacja odpadów i wytworzonych części oraz przedmiotów nadających się do ponownego użycia. Na podstawie przedstawionych powyżej informacji, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przeanalizowanie opisanego przypadku i zajęcia stanowiska co do konieczności posiadania pozwolenia zintegrowanego, a w szczególności czy posiadana decyzja pozostaje w mocy, czy wystąpić z wnioskiem o przekwalifikowanie pozwolenia zintegrowanego na decyzją "sektorową" w zakresie gospodarki odpadami.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?