Czy, w opisanej sytuacji, nowy blok gazowo-parowy na terenie elektrociepłowni będzie częścią istniejącej instalacji czy odrębnym źródłem spalania?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 10 czerwca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na terenie zakładu (elektrociepłownia) jest w planach budowa nowego bloku gazowo-parowego (jedna turbina gazowa z kotłem odzysknicowym i turbiną parową - moc 60 MW). Dla tej instalacji sporządzono raport oddziaływania na środowisko, który złożono do regionalnego RDOŚ. Mamy wątpliwości, jak traktować nowy kocioł.

Czy będzie to część istniejącej już instalacji (1 kocioł BFB, 3 kotły pyłowo-parowe, 2 kotły wodne razem powyżej 300 MW) plus teraz ten nowy kocioł gazowy?

Jest to w myśl dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (Dz. U. UE L 334 z dnia 17 grudnia 2010 r., s. 17) – dalej dyrektywa IED i jej definicji dotyczącej instalacji oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232) - dalej p.o.ś. - zespół stacjonarnych urządzeń technologicznie powiązanych, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot itd. Nowy kocioł będzie miał osobny emitor, ale będzie połączony technicznie z pozostałymi obiektami instalacji.

Czy może należy go traktować jako odrębne źródło spalania - obiekt energetycznego spalania, który będzie podlegał zgodnie z dyrektywą dotyczącą CCS obowiązkowi dokonania oceny, czy instalacja wytwórcza spełnia kryteria CCS, tj. gotowości instalacji do wychwytywania dwutlenku węgla?

Czy w obliczu dyrektywy IED i nowego lub zamiany istniejącego już pozwolenia należy wnioskować o zmianę pozwolenia dla instalacji (łącznie z nowym kotłem), czy też może nowy kocioł powinien posiadać odrębne pozwolenie, jeżeli podmiotem prowadzącym instalacje jest ten sam operator?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX