Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 5 września 2019 r.
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 24 marca 2014 r.

PYTANIE

Czy odpady w postaci resztek roślinnych takich jak liście, gałęzie i wyrwane chwasty pochodzące z pracowniczych ogrodów działkowych są odpadami komunalnymi z grupy 20 02 - odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy) czy z grupy 02 01 - odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa?

Zgodnie z art. 31 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – dalej u.o., dopuszcza się spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, chyba że są one objęte obowiązkiem selektywnego zbierania. Zgodnie zaś z § 3 ust. 2 pkt 6 obowiązującego w naszej gminie regulaminu czystości i porządku "Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania, a odbierający odpady do selektywnego odbierania odpadów obejmujących: 6) komunalne odpady ulegające biodegradacji". Z powyższego wynika, że obowiązek selektywnego zbierania pozostałości roślinnych został wprowadzony w regulaminie w odniesieniu do odpadów komunalnych - grupa 20. Skoro tak, to zgodnie z przytoczonym wyżej art. 31 ust. 7 u.o. w naszej gminie nie wolno spalać poza instalacjami pozostałości roślinnych z grupy 20. Jeśli zaś odpad (pozostałość roślinna) jest z innej grupy niż komunalne (np. z grupy 02), to znaczy, że obowiązek selektywnego zbierania go nie dotyczy, a tym samym można ten odpad spalać poza instalacją.

Czy w tym układzie działkowcy posiadający ogrody mogą spalać na ziemi powstające na ich działkach resztki roślinne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację