Czy w okresie epidemii COVID-19 kary umowne związane z nienależytym wykonywaniem umowy w każdym przypadku mogą być potrącane z... - OpenLEX

Czy w okresie epidemii COVID-19 kary umowne związane z nienależytym wykonywaniem umowy w każdym przypadku mogą być potrącane z zabezpieczenia należytego wykonania umowy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nowakowski Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 7 lipca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Mamy naliczone kary umowne za zwłokę w wykonaniu zamówienia za okres od 30 maja do 17 czerwca 2020 r. i zabezpieczenie w gotówce, którego termin zwrotu upływa 17.07.2020 r. (17 czerwca podpisano protokół odbioru), zgodnie z art. 151 ust. 1 p.z.p.

Czy w świetle zapisów art. 15r1 ust. 3 ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zamawiający ma prawo potrącić naliczone kary umowne z zabezpieczenia, jeśli wykonawca do 14 dni przed upływem jego ważności tego zabezpieczenia nie podejmie żadnych czynności związanych ze złożeniem nowego zabezpieczenia (przedłużeniem ważności dotychczasowego)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?