Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 17 września 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W czerwcu 2019 r. dokonano spóźnionego zgłoszenia średniego źródła spalania paliw (kocioł o mocy wejściowej w paliwie 1,5 MW zasilany gazem ziemnym). Zgłaszany kocioł jest źródłem nowo zbudowanym oddanym do użytkowania w lutym 2018 r., czyli jednocześnie jest źródłem oddanym do użytkowania przed dniem 20 grudnia 2018 r., a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła zostało wydane przed dniem 19 grudnia 2017 r. - oddanym do użytkowania nie później niż w dniu 20 grudnia 2018 r. Zgodnie z art. 147 ust. 4a ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396) – dalej p.o.ś. przepis art. 147 ust. 4 p.o.ś. to jest przepis mówiący o obowiązku wykonywania wstępnych pomiarów emisji z instalacji, stosuje się odpowiednio m.in. do nowo zbudowanego źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, dla którego standardy emisyjne są określone w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3, będącego częścią instalacji wymagającej zgłoszenia, o którym mowa w art. 152 ust. 1. Zgodnie z art. 147 ust. 5a p.o.ś. obowiązek, o którym mowa w ust. 4 tego artykułu, w odniesieniu do źródła spalania paliw, o którym mowa w ust. 4a tego artykułu, należy zrealizować najpóźniej w ciągu 4 miesięcy od dnia zakończenia rozruchu tego źródła. Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z 22.05.2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U. z 2018 r. poz. 1022) w odniesieniu do źródła pomiędzy 1 MW a 5 MW pierwsze pomiary okresowe przeprowadza się nie później niż do dnia 01.01.2029 r.

Czy powyższe oznacza, że w odniesieniu do zgłoszonego w czerwcu 2019 r. kotła pomiary wstępne należy przeprowadzić jak najszybciej (bo formalny termin już minął), a z kolei na pierwsze okresowe jest czas do 01.01.2029 r?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?