Czy w obrocie prawnym może istnieć i ważna jest decyzja środowiskowa, która procedowana była i wydana zgodnie z... - OpenLEX

Czy w obrocie prawnym może istnieć i ważna jest decyzja środowiskowa, która procedowana była i wydana zgodnie z nieobowiązującym już obecnie planem zagospodarowania przestrzennego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Dziamski Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 1 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w obrocie prawnym może istnieć i ważna jest decyzja środowiskowa, która procedowana była i wydana zgodnie z nieobowiązującym już obecnie planem zagospodarowania przestrzennego?

Czy można zmienić, zgodnie z nowym planem zagospodarowania, decyzję środowiskową wydaną wg starego planu?

Dla przedmiotowej decyzji nie upłynął jeszcze termin, o którym w art. 72 ust. 3 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029) - dalej u.o.o.ś. Generalnie przeznaczenie nowego planu zagospodarowania jest takie same jak starego i inwestycja, która dotyczy: budowa zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zapleczem biurowo-socjalnym, możliwa była zarówno wg starego planu, jak i jest możliwa wg nowego planu.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX