Czy w obowiązujących przepisach istnieją jakiekolwiek przepisy, które by nakazywały gminie objęcie terenów górniczych obowiązkiem sporządzenia MPZP?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Schwarz Hubert
Odpowiedzi udzielono: 6 maja 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z ustawą z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r. poz. 741) – dalej u.p.z.p. obowiązek sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może być nałożony na gminę jedynie przepisami prawa powszechnie obowiązującego (art. 14 ust. 7 u.p.z.p.). Przepis taki stanowił uchylony art. 53 ust. 6 ustawy z 4.02.1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 1994 r. Nr 27 poz. 96) - dalej pr. geol. z 1994 r., który oznaczał konieczność sporządzenia planu miejscowego dla terenu górniczego oraz pociąga za sobą skutki związane z zawieszeniem postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Czy w obowiązujących przepisach (głównie pr. geol. z 1994 r.) istnieją jakiekolwiek przepisy o podobnym charakterze, które by nakazywały gminie objęcie takich terenów obowiązkiem sporządzenia MPZP?

Czy jeśli w studium wskazane zostały tereny górnicze jako obszary do objęcia ochroną na podstawie przepisów szczególnych w zakresie środowiska przyrodniczego tj. jako obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych i redakcja kolejnych zmian studium od 2011 r. (tj, uchylenia przepisu art. 53 ust. 6 pr. geol. z 1994 r.) nie odznaczyła na załącznikach graficznych do studium ww. obszarów górniczych z tego obowiązku, przywołując jedynie w części opisowej przypis z informacją o uchyleniu tego obowiązku wynikającego z art. 53 ust. 6 pr. geol. z 1994 r. - to dla organu adm. w zakresie procedowania WZtki na ww. terenie kluczowe zapisy mają odrębne przepisy tj. pr. geol. z 1994 r., które nie przewiduje już takiego obowiązku w zakresie konieczności objęcia terenu górniczego obowiązkiem uchwalenia MPZP?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX