Czy w obecnym stanie prawnym można zmienić decyzję wyrażającą zgodę na zamknięcie składowiska z uwagi na zmianę zamierzenia budowlanego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 2 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zarządzający składowiskiem odpadów posiada zatwierdzoną instrukcję prowadzenia składowiska oraz decyzję wyrażającą zgodę na zamknięcie ww. składowiska – składowisko znajduje się w fazie poeksploatacyjnej. W oparciu o § 18 ust. 2 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów - dalej r.s.o. organ na wniosek zarządzającego składowiskiem zmienił decyzję wyrażającą zgodę na zamknięcie składowiska i wyraził zgodę na skrócenie okresu, o którym mowa w § 18 ust. 2 i ust. 3 r.s.o. w związku z realizacją na koronie zamkniętego składowiska – konkretnego przedsięwzięcia i prac z tym związanych, polegających na budowie obiektu budowlanego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (do wniosku dołączono ekspertyzę geotechniczną i sanitarną). Równocześnie zarządzający uzyskał decyzję zatwierdzającą nową instrukcję, uwzględniającą zapisy dotyczące prac związanych z planowanym zamierzeniem budowlanym oraz zapisy dot. wydobywania odpadów. Zarządzający składowiskiem odpadów nie zrealizował planowanego przedsięwzięcia, na które dostał odstępstwo od zabudowy składowiska. Obecnie planuje inne zamierzenie budowlane, dla którego została opracowana nowa ekspertyza geotechniczna i sanitarna.

Jak należy postąpić w sytuacji, gdy podmiot który uzyskał zgodę na skrócenie okresu, o którym mowa w § 18 ust. 2 i ust. 3 r.s.o. w ramach zmiany decyzji na zamknięcie składowiska, a także posiada decyzję zatwierdzającą instrukcję eksploatacji składowiska uwzgledniającą możliwość zabudowy korony składowiska – nie zrealizuje planowanego zamierzenia budowlanego (na które uzyskał zgodę na odstępstwo od okresu 50 – letniego zakazu zabudowy), natomiast zamierza zrealizować inne zamierzenie inwestycyjne, dla którego opracował nową ekspertyzę geotechniczną i sanitarną?

Czy w obecnym stanie prawnym można zmienić decyzję wyrażającą zgodę na zamknięcie składowiska z uwagi na zmianę zamierzenia budowlanego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX