Czy w myśl tego zapisu należy żądać do zgłoszenia obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń wykonanych zgodnie z aktualnie obowiązującą metodyką referencyjną?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 31 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do starosty złożono zgłoszenie instalacji trzech stanowisk spawalniczych. Zanieczyszczenia z procesu spawania odprowadzane są wentylacją ogólną mechaniczną. Zgodnie z art. 152 ust. 2 pkt 7 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska – dalej p.o.ś. należy przedłożyć do zgłoszenia instalacji informacje, czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Czy w myśl tego zapisu należy żądać do zgłoszenia obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń wykonanych zgodnie z aktualnie obowiązującą metodyką referencyjną?

Do tej pory przy zgłoszeniach odstępowano od żądania przedkładania obliczeń komputerowych tylko dla stacji paliw. Spotkałam się obecnie ze stanowiskiem, że nie należy w zakresie art. 152 ust. 2 pkt 7 p.o.ś. żądać rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu, bo jest to tylko zgłoszenie, a wyniki obliczeń stanu jakości powietrza z uwzględnieniem metodyk modelowania, o których mowa w art. 12 p.o.ś. dotyczą wyłącznie wniosków o wydanie pozwoleń na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza, ponieważ ten wymóg jest wprost wpisany w art. 221 ust. 1 pkt 7 p.o.ś.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX