Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 8 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jednej z radnych z dniem 8 maja wygasł mandat.

Czy za maj powinnam naliczyć i wypłacić dietę?

Zapisy uchwały odnośnie diet poniżej: § 1. 1. Radnemu Rady Gminy przysługuje zryczałtowana dieta w wysokości 650,00 zł. miesięcznie (słownie: sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100 ). 2. Radnym będących przewodniczącymi komisji Rady Gminy przysługuje zryczałtowana dieta w wysokości 700,00 zł. miesięcznie (słownie: siedemset złotych 00/100). 3. Przewodniczącemu Rady Gminy przysługuje miesięczna dieta w wysokości 1.300,00 zł. (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych 00/100 ). 4. Dieta określona w § 1 ust. 3 uchwały rekompensuje Przewodniczącemu Rady Gminy zwrot ewentualnych kosztów podróży służbowej. 5. Podstawę wypłacenia diety stanowi obecność radnego na sesji rady lub udział w posiedzeniu komisji potwierdzony podpisem na liście obecności. 6. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na sesji Rady Gminy lub posiedzeniu komisji diety określone w § 1 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 uchwały obniża się w danym miesiącu o 10%. 7. Wyplata diet za dany miesiąc kalendarzowy następuje jednorazowo w terminie do dnia 10 następnego miesiąca. Dieta wypłacana będzie w kasie Urzędu Gminy P. lub przelewem na wskazane przez radnego konto bankowe.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?