Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 20 czerwca 2018 r.
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 16 kwietnia 2018 r.

PYTANIE

Obowiązujący MPZP zawiera bezwarunkowy zakaz lokalizacji na terenach objętych jego ustaleniami inwestycji kwalifikowanych jako mogące znacząco oddziaływać na środowisko. Zakaz dotyczy zarówno przedsięwzięć mogących zawsze znacząco, jak i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Dodatkowo MPZP na terenach leżących w obrębie parku krajobrazowego wprowadza zakazy przewidziane jako fakultatywne w art. 17 ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody - dalej u.o.p., mimo że odpowiednie akty dotyczące parku (np. uchwała sejmiku województwa) takich nie zawierają. Zgodnie z zapisami ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - dalej u.o.o.ś. realizacja ww. przedsięwzięć jest możliwa po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - po uprzednim przeprowadzeniu procedury OOŚ (obligatoryjnie lub opcjonalnie – zależnie od kwalifikacji przedsięwzięcia). Procedura OOŚ jest narzędziem, którego zadaniem (z punktu widzenia przepisów ochrony środowiska) jest wykazanie "możliwości" lub "braku możliwości" realizacji inwestycji w danym miejscu (w ocenianym wariancie). Przesłanki powodujące brak zgody na realizację przedsięwzięcia wskazuje art. 81 u.o.o.ś. Brak jest w tym miejscu bezpośredniego odniesienia do zapisów MPZP. W innym miejscu u.o.o.ś. wskazuje, że właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony.

1. Czy zatem uwzględnianie w MPZP zapisów zakazujących a priori realizacji inwestycji jest zgodne z prawem (w tym zakresie jest to w zasadzie sprzeczne z istotą zapisów u.o.o.ś.)?

Z jakich przepisów to wynika?

2. Czy organ właściwy do uchwalenia MPZP, w oderwaniu od obowiązujących na poziomie kraju przepisów, może w nim równie dobrze zawrzeć zakaz realizacji inwestycji wymagających uzyskania np. pozwolenia na budowę, pozwolenia wodnoprawnego czy decyzji określających szczegółowe warunki wydobywania kopalin?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?