Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 31 stycznia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w lokalnej prasie należy ogłosić informację o przystąpieniu do procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (kiedy złożono raport)?

Jak ma się do tego art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - dalej u.o.o.ś.?

Czy przepis ten odnosi się tylko do projektów dokumentów wymagających udziału społeczeństwa (dot. strategicznej oceny)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?