Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 21 maja 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nieruchomość z położona terenie gminy (wybudowana w latach 60. - 70.), gdzie nie ma istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej nie jest wyposażona w zbiornik bezodpływowy ani w przydomową oczyszczalnię ścieków. Podczas wizji interwencyjnej potwierdzono, że nieczystości ciekłe z terenu posesji są odprowadzane bezpośrednio do grunt. Na podstawie art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) - dalej u.u.c.p.g. wójt wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji nakazującej wykonanie obowiązku polegającego na wyposażeniu nieruchomości w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków.

Czy w decyzji nakazującej wykonanie ww. obowiązku należy określić konkretny sposób pozbywania się ścieków z nieruchomości, tj. np poprzez budowę przydomowej oczyszczalni ścieków?

Czy też można wskazać dwa sposoby, tj. poprzez budowę przydomowej oczyszczalni ścieków lub budowę zbiornika bezodpływowego, co daje właścicielowi nieruchomości możliwość dokonana ewentualnego wyboru jednego ze wskazanych sposobów pozbywania się nieczystości z posesji?

Na wybór rozwiązania mają wpływ przede wszystkim uwarunkowania ekonomiczne jak i techniczne właściciela nieruchomości, a na etapie prowadzonego postępowania nie jest możliwe ustalenie tych uwarunkowań i określenie przez organ konkretnego rozwiązania.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację