Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 15 maja 2020 r.
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 30 kwietnia 2020 r.

PYTANIE

Czy w związku z ustawą z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) - dalej u.s.r.c. można wydać decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego, gdy w obwieszczeniu zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293) – dalej u.p.z.p. oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256) – dalej k.p.a., do 15.04.2020 r. można zapoznać się w urzędzie ... (w tym telefonicznie pod numerem ...), z aktami sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Czy też wstrzymany jest termin na zapoznanie się z aktami sprawy, co uniemożliwi wydanie decyzji?

Jeśli będzie można wydać obecnie decyzję, to czy może stać się ona ostateczna po 14 dniach od jej otrzymania przez strony postępowania (właścicieli gruntów objętych decyzją) oraz po 28 dniach od obwieszczenia o wydaniu decyzji, oczywiście przy braku odwołania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?