Czy w celu wyjaśnienia rozbieżności powierzchni w decyzji o podziale nieruchomości burmistrz winien zawrzeć wyjaśnienia złożone... - OpenLEX

Czy w celu wyjaśnienia rozbieżności powierzchni w decyzji o podziale nieruchomości burmistrz winien zawrzeć wyjaśnienia złożone przez geodetę?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Schwarz Hubert
Odpowiedzi udzielono: 25 października 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do burmistrza wpłynął wniosek o podział nieruchomości wraz z niezbędnymi załącznikami. W wykazie zmian gruntowych zamieszczonym na mapie z projektem podziału stan nowy po podziale w rubryce razem zgadza się powierzchniowo ze stanem dotychczasowym, jednakże po zsumowaniu powierzchni dwóch projektowanych do wydzielenia działek powierzchnia jest większa o 0,0004 ha. Geodeta sporządzający podział wyjaśniając zaistniałą sytuację napisał: pole powierzchni działki wynikłej z podziału zostało zapisane z precyzją do 0,01 ha, ponieważ powierzchnia tej działki została obliczona jako różnica pola powierzchni działki pierwotnej i działek wydzielanych i została zapisana z taką samą precyzją zapisu jak pole powierzchni działki podlegającej podziałowi (§ 27 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju z 18.08.2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1429) - dalej r.s.t.w.g.p.s.). Łączna suma pola powierzchni wydzielanych działek w zaokrągleniu do 0,01 ha pomimo różnicy wynoszącej 0,0004 ha jest równa polu powierzchni działki podlegającej podziałowi wykazanemu w ewidencji gruntów i budynków.

Czy w celu wyjaśnienia rozbieżności powierzchni w decyzji o podziale nieruchomości burmistrz winien zawrzeć wyjaśnienia złożone przez geodetę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX