Czy uwzględnienie w opisie przedmiotu zamówienia dostępności dla osób niepełnosprawnych jest obowiązkowe niezależnie od przedmiotu zamówienia?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wolski Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 20 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku z wejściem w życie od 5.09.2021 r. obowiązku uwzględniania zapisów dot. dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w umowach o zamówienia publiczne, prosimy o wyjaśnienie: czy obowiązek wynikający z art. 4 ust. 3 ustawy z 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, będzie miał zastosowanie do każdego zamówienia udzielanego przez j.s.t.?

Czy zamawiający ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia może odstąpić od wymagań określonych w art. 100 PZP, gdy przepis art. 6 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami nie ma zastosowania do przedmiotu zamówienia?

Zgodnie z art. 100 ust. 1 PZP w przypadku zamówień przeznaczonych do użytku osób fizycznych, w tym pracowników zamawiającego, opis przedmiotu zamówienia sporządza się, z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, chyba że nie jest to uzasadnione charakterem przedmiotu zamówienia. Artykuł 6 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami obejmuje minimalne wyganiania służące zapewnieniu dostępności w zakresie: dostępności architektonicznej, w zakresie dostępności cyfrowej oraz w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej. Ustawodawca w treści art. 6 określił wyłącznie te rodzaje dostępności nie posługując się zwrotem "w szczególności" (katalog zamknięty) zamawiający będzie ogłaszać postępowania na usługę transportu i rozplantowania kruszywa będącego własnością zamawiającego, w którym ciężko zastosować którąkolwiek ze wskazanych dostępności.

Czy w tym przypadku możemy odstąpić od wymagań wynikających z art. 100 PZP?

Jeśli nie, to jakie zapisy umowy w zakresie tego rodzaju usługi należałoby wprowadzić w związku z koniecznością spełnienia wymagań?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX