Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bieżuński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 26 maja 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Bank chciałby przyjąć jako zabezpieczenie zbiór wierzytelności handlowych przypadających kredytobiorcy, aktualizowany w cyklu miesięcznym. Optymalnym rozwiązaniem byłoby ustanowienie na tychże wierzytelnościach zastawu rejestrowego w oparciu o ustawę z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów dalej jako: ustawa o zastawie rejestrowym. Przedmiotem zastawu byłby wtedy zbiór praw w postaci wielu wierzytelności przysługujących kredytobiorcy w stosunku do jego kontrahentów (zindywidualizowanych w załącznikach do umowy poprzez podanie nr f-r/nazw dłużników/kwot wymienionych na liście stanowiącej załącznik do umowy zastawu). Zdaniem Banku zbiór ten stanowi wyodrębnioną całość organizacyjną. W takim przypadku przedmiot zastawu rejestrowego winien być sklasyfikowany pod pozycją B3 katalogu opisu przedmiotu zastawu.

Czy ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów daje możliwość ustanowienia zastawu rejestrowego na zbiorze praw składającym się wyłącznie z wierzytelności handlowych przypadających zastawcy, zindywidualizowanych w powyższy sposób, czy też przeszkodą dla rejestracji zastawu ustanowionego na ww. zbiorze praw byłaby interpretacja przepisu art. 7 ust. 2 pkt 3 ustawy o zastawie rejestrowym, która nakazuje obciążenie jednocześnie i rzeczy i praw, a tym samym obciążenie wierzytelności musiałoby następować wespół z innymi składnikami rzeczowymi majątku zastawcy?

Czy alternatywnym rozwiązaniem będzie ustanowienie zastawu na wierzytelnościach w trybie art. 7 ust. 2 pkt 4 ustawy o zastawie rejestrowym (aneksowanego w trybie miesięcznym poprzez podanie aktualizacji listy wierzytelności) przy założeniu, że jednym zastawem rejestrowym obciążane są wszystkie wierzytelności handlowe w danym momencie przysługujące kredytobiorcy (zastawcy)?

Czy w przypadku ustanowienia zastawu w oparciu o w/w. pkt 4 obciążenie wierzytelności zastawem jest skuteczne dopiero od chwili złożenia wniosku do rejestru zastawów informującego o zawarciu aneksu do umowy zastawu rejestrowego wprowadzającego nowe zestawienie wierzytelności w danym miesiącu przysługujących zastawcy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?